Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến trang web của phòng chẩn trị YHCT An Dược và các dịch vụ trực tuyến, một dịch vụ thông tin và truyền thông trực tuyến được cung cấp bởi Anduoc.com. Chính sách này nhằm mục đích đề cập đến việc sử dụng cho tất cả Trang web, mặc dù các điều kiện bổ sung, hạn chế và chính sách bảo mật có thể được áp dụng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chăm sóc sức khỏe

Nội dung, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp ở đây là để giáo dục người tiêu dùng về chăm sóc sức khỏe và các vấn đề y tế có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Không có nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào cần được xem xét hoặc được sử dụng làm phương tiện thay thế, tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Trang web này và các dịch vụ của nó không cấu thành việc thực hành bất kỳ lời khuyên y tế, điều dưỡng hoặc tư vấn chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp nào khác, chẩn đoán hoặc điều trị. Bạn nên luôn luôn nói chuyện với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn để chẩn đoán và điều trị, bao gồm cả nhu cầu y tế cụ thể của bạn. Không có sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp qua trang web này đại diện hoặc đảm bảo rằng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể nào là an toàn, phù hợp hoặc hiệu quả cho bạn. Chúng tôi khuyên người dùng luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trình độ khác nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc y tế cá nhân. Nếu bạn có hoặc nghi ngờ rằng bạn có một vấn đề y tế hoặc điều kiện, xin vui lòng liên hệ với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện ngay lập tức. Nếu bạn đang ở Việt Nam và đang gặp phải tình trạng cấp cứu y tế, vui lòng gọi 115 hoặc gọi trợ giúp y tế khẩn cấp trên điện thoại gần nhất.

Điều khoản sử dụng

Việc sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây. An Dược có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào và những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi trên Trang web của An Dược. Bạn đồng ý xem xét thỏa thuận định kỳ để biết các sửa đổi đó và việc bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ cấu thành việc chấp nhận thỏa thuận của bạn khi nó xuất hiện tại thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng. Thỉnh thoảng, An Dược có thể cung cấp cho khách truy cập trang web cơ hội tham gia vào các tính năng hoặc dịch vụ bổ sung thông qua Trang web Phòng chẩn trị YHCT An Dược. Bạn có thể được yêu cầu tham gia vào các thoả thuận hoặc ủy quyền bổ sung trước khi bạn có thể truy cập các tính năng hoặc dịch vụ đó.

Dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên

Trang này được sử dụng cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Trang web này không được hướng dẫn sử dụng bởi trẻ em dưới 18 tuổi. Người dùng dưới 18 tuổi nên nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ hoặc người giám hộ để sử dụng trang web này.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • Tải lên hoặc truyền bất kỳ thông tin liên lạc hoặc nội dung thuộc bất kỳ loại nào có thể vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào
 • Sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế
 • Sử dụng trang web này làm phương tiện để phân phối quảng cáo hoặc tài liệu không được yêu cầu khác cho bất kỳ bên thứ ba nào
 • Sử dụng trang web này để đăng hoặc truyền tải tài liệu bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lăng mạ, vu khống, hận thù hoặc lúng túng cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác
 • Cố gắng vô hiệu hóa, “hack” hoặc can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web này

Nếu bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web yêu cầu quyền truy cập bảo mật, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của mình.

Giới hạn đặt hàng

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu đặt hàng của bạn với chúng tôi, hoặc để giới hạn số lượng trên bất kỳ mặt hàng nào, mà không đưa ra bất kỳ lý do. Nếu chúng tôi từ chối đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi thường sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi bạn đặt hàng.

Chấm dứt sử dụng

An Dược có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt tài khoản của bạn hoặc việc bạn sử dụng Trang web bất kỳ lúc nào. Bạn chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào mà bạn đặt hoặc các khoản phí mà bạn phải chịu trước khi chấm dứt.

An Dược có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ khía cạnh nào của Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Blog và phương tiện tương tác

Nếu bạn sử dụng tính năng viết blog hoặc đăng thông tin lên Trang web, bạn cho An Dược quyền tái tạo, phân phối, xuất bản, hiển thị, chỉnh sửa, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh và sử dụng nội dung bạn gửi cho bất kỳ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức nào, và trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Nếu bạn sử dụng các tính năng viết blog hoặc đăng thông tin khác lên Trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • Đăng tài liệu vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai
 • Đăng tải tài liệu bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lăng mạ, vu khống, hận thù hoặc xấu hổ cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác được xác định bởi An Dược theo quyết định riêng của mình
 • Đăng quảng cáo mời gọi doanh nghiệp
 • Thư chuỗi ký tự hoặc sơ đồ kim tự tháp
 • Mạo danh người khác bao gồm nhưng không giới hạn đối với vợ / chồng, con hoặc anh chị em ruột
 • Cho phép người khác sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để đăng hoặc xem nhận xét
 • Đăng cùng một ghi chú nhiều lần hoặc “spam”

An Dược bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc) phải thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây:

 • Xóa các liên lạc không tuân thủ các điều khoản sử dụng này
 • Chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào toàn bộ Trang web hoặc các tính năng cụ thể như blog
 • Chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ liên lạc nào được đăng trên các tính năng của blog, bất kể các liên lạc đó có vi phạm các tiêu chuẩn này hay không.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường cho An Dược về mọi thiệt hại, tổn thất, nợ, bản án, chi phí hoặc chi phí (bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến tài liệu bạn đã đăng hoặc các hành động khác được thực hiện bởi bạn trên trang web.

Sở hữu trí tuệ

Phòng chẩn trị YHCT An Dược và biểu trưng An Dược là thương hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ của An Dược. Nội dung và thiết kế của An Dược được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Bạn không được sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị, truyền hoặc đóng khung bất kỳ tài liệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền, ngoại trừ việc bạn có thể xem, tải xuống, hiển thị và in một bản sao của các tài liệu này máy tính duy nhất cho cá nhân, chỉ sử dụng phi thương mại, miễn là bạn không thay đổi hoặc sửa đổi các tài liệu theo bất kỳ cách nào; bạn bao gồm tất cả các thông báo và tuyên bố từ chối trách nhiệm áp dụng (bao gồm thông báo bản quyền); và bạn không sử dụng các vật liệu theo cách gợi ý mối liên hệ với An Dược. Bạn hiểu và đồng ý rằng tiêu đề cho các tài liệu này sẽ không chuyển cho bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRANG WEB AN DƯỢC VÀ BẤT CỨ DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. AN DƯỢC KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ CÁC THÔNG TIN TRÍCH DẪN NÀY.

Lỗi trên trang web An Dược

Nội dung, giá cả và tính khả dụng của sản phẩm và dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo. Lỗi sẽ được sửa chữa khi được phát hiện và An Dược có quyền thu hồi bất kỳ phiếu mua hàng nào và sửa bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc thiếu sót bao gồm sau khi đơn đặt hàng đã được gửi và đơn đặt hàng đã được xác nhận hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính phí cho giao dịch mua và đơn đặt hàng của bạn bị hủy, An Dược sẽ hoàn tiền 100% cho quý khách. Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với giao dịch mua của mình, bạn có thể trả lại theo chính sách hoàn trả của Trang web.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Việc sử dụng trang web hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn, và trong mọi trường hợp, An Dược không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, đặc biệt, trừng phạt hoặc bất kỳ khoản tiền hoặc thiệt hại nào khác, hoặc các khoản nợ phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cách nào đối với dịch vụ, nội dung hoặc thông tin được cung cấp trong tài liệu này. Biện pháp duy nhất và độc quyền của bạn cho sự không hài lòng với dịch vụ là ngừng sử dụng dịch vụ. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua trang web.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web chứa liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba điều hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web của bên thứ ba có thể hiển thị nhãn hiệu An Dược (“Trang web bên thứ ba”, “Trang web bên thứ ba”). Các liên kết này có sẵn để thuận tiện cho bạn và chỉ nhằm cho phép truy cập vào các Trang web của bên thứ ba này và không có mục đích nào khác.

An Dược không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào về chất lượng, chất lượng, chức năng, độ chính xác, thể dục cho mục đích cụ thể, khả năng bán hoặc bất kỳ đại diện nào khác về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào hoặc nội dung của nó. Một liên kết đến một trang web của bên thứ ba trên trang web phòng chẩn trị YHCT An Dược không cấu thành tài trợ, chứng thực, phê duyệt hoặc trách nhiệm cho bất kỳ trang web bên thứ ba nào. An Dược không đại diện hoặc bảo hành đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Các điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật của bất kỳ Trang Web Bên Thứ Ba nào có thể khác đáng kể so với các điều kiện sử dụng và thông báo pháp lý áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang Web. Vui lòng xem lại các điều kiện sử dụng cho tất cả Trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web của bên thứ ba.

Quyền hạn

Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm khiếu nại về thương tích cá nhân) liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web An Dược tùy thuộc vào thẩm quyền riêng của tòa án thích hợp ở tiểu bang mà Mayo cung cấp dịch vụ chăm sóc tại chỗ hoặc tại sự chăm sóc nào được yêu cầu và sẽ được xét xử theo luật của tiểu bang đó. Thỏa thuận này cũng áp dụng cho bất kỳ ai khiếu nại thay cho bạn.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ anduoc.com@gmail.com.